REGULAMIN UDZIAŁU W CYKLU SZKOLEŃ

„NAUKA RENDERINGU – WIZUALIZACJE WNĘTRZ I BUDYNKÓW”

Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleń pn. „NAUKA RENDERINGU-WIZUALIZACJE WNĘTRZ I BUDYNKÓW” (dalej jako „SZKOLENIE RENDERINGU”).

 • §1  Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

1) Regulamin – niniejszy dokument;

2) Organizator – VIZACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą Chełmcu, ul. Rolna, nr 23A, 33-395, Chełmiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000825177, REGON 385385622, NIP 7343579279

3) SZKOLENIE RENDERINGU– usługa w postaci cyklu odpłatnych, powiązanych merytorycznie wykładów oraz warsztatów organizowanych i udostępnianych online Uczestnikom przez Organizatora.

SZKOLENIE RENDERINGU odbywa się w cyklu wykładów online przeprowadzanych  trzy razy w tygodniu (PN,ŚR,PT) (1-2h) przez okres 45 dni, oraz konsultacji indywidualnych na wspólnym czacie w godzinach od 10:00 do 21:00.

SZKOLENIE RENDERINGU obejmuje cztery moduły:

 1. a) Przedstawienie tematu szkolenia (zadania) oraz metod pracy w 3ds max, Photoshop, Corona Renderer.
 2. b) Przygotowanie i udostępnienie Uczestnikowi nagrań instruktażowych zawierających opis poszczególnych etapów wykonania danego ćwiczenia wraz ze wskazaniem sposobów oraz technik jego wykonania.
 3. c) Praca praktyczna – samodzielne wykonanie zadanego ćwiczenia oraz zapewnienie Uczestnikowi pomocy przy jego wykonaniu poprzez czat, skype.
 4. d) Sprawdzenie pracy domowej Uczestnika oraz przekazanie mu wskazówek dotyczących dalszej pracy.

4) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i prawidłowe dopełnienie procedury zgłoszeniowej otrzymała dostęp do udziału w SZKOLENIU RENDERINGU.

5) Dostęp do nagrań instruktażowych – Uczestnik posiada indywidualne ID oraz hasło pozwalające na dostęp do nagrań instruktażowych.  

6) Formularz Zgłoszeniowy – formularz dostępny pod adresem vizacademy.pl zamieszczony w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu i zawarcia umowy z Organizatorem.

 • §2 Zawarcie umowy

1) Zgłoszenie udziału Uczestnika jest dokonywane drogą internetową poprzez wypełnienie w terminie podanym na stronie vizacademy.pl Formularza Zgłoszeniowego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika (Klauzula o ochronie danych osobowych)

2) Dokonanie zgłoszenia przez Uczestnika oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3) Za dzień dokonania zgłoszenia przyjmuje się dzień wpływu do Organizatora informacji aplikacyjnych za pomocą formularza, o których mowa w ust.1. oraz po wpłacie ustalonego zadatku

4) Brak wpłaty ustalonego zadatku do 7 dni od wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oznacza brak chęci wzięcia udziału, oraz automatyczne skreślenie z listy uczestników

5) Zadatek jest bezzwrotny, prawnie zobowiązujący Organizatora do przeprowadzenia szkolenia

6) Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Uczestnika Zgłoszenia udziału w szkoleniu za pomocą Formularza znajdującego się na stronie.

7) Wypełniając Formularz, Uczestnik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na  przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

8) Tylko pełne i poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, wraz z akceptacją przetwarzania danych osobowych, akceptacją Regulaminu oraz Umowy jest podstawą do przyjęcia na SZKOLENIE RENDERINGU

9) Zgłoszenia na każdą edycję są przyjmowane przed upływem terminu podanego na stronie vizacademy.pl

10) Podanie danych i wysłanie dokumentów, wymienionych w ust. 1. jest niezbędne do prawidłowego dokonania zgłoszenia.

11)  Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator kontaktuje się do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć z osobą wskazaną w zgłoszeniu poprzez podany numer telefonu lub adres e-mail Uczestnika w celu potwierdzenia udziału w SZKOLENIU RENDERINGU i wskazania terminu i warunków dokonania pozostałych płatności.

 • §3 Organizacja zajęć

1) Organizator organizuje i udostępnia lekcje wraz ćwiczeniami w ramach SZKOLENIA RENDERINGU.

2) Harmonogram pracy dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: vizacademy.pl. Dobór tematyki i materiałów do poszczególnych modułów SZKOLENIA RENDERINGU należy wyłącznie do Organizatora.  

3) SZKOLENIE RENDERINGU jest prowadzone w formie obejmującej cykliczne wykłady, powiązane merytorycznie warsztaty i prace indywidualna z Uczestnikiem.

4)   SZKOLENIE RENDERINGU odbywa się w terminach i godzinach wskazanych przez Organizatora.

5) Podczas każdej konferencji w ramach SZKOLENIA RENDERINGU, Organizator udostępni Uczestnikowi przygotowany zbiór materiałów szkoleniowych.

6) Po każdej konferencji Organizator udostępnia Uczestnikowi nagranie instruktażowe z omówieniem poszczególnych etapów wykonania danego ćwiczenia ze wskazaniem technik jego wykonania.

7) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu bądź osoby prowadzącej SZKOLENIE RENDERINGU, o czym ma obowiązek poinformować Uczestnika, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem każdego wykładu.

8) Informacje o terminie, tematyce oraz kosztach SZKOLENIA RENDERINGU są podane na stronie Organizatora vizacademy.pl najpóźniej ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc planowanego rozpoczęcia szkolenia.

9) Do udziału w SZKOLENIU RENDERINGU niezbędny jest komputer z oprogramowaniem i  dostępem do Internetu, który każdy Uczestnik zapewnia we własnym zakresie.

10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Uczestnika oraz nieodpowiednią jakość połączenia internetowego.

11) Uczestnik otrzymuje drogą mailową informacje o haśle w ciągu 48 godzin od momentu wysłania swojego ID i otrzymania przez Organizatora potwierdzenia uiszczenia opłaty. W przypadku braku otrzymania wiadomości e-mail z hasłem dostępu Uczestnik ma obowiązek sprawdzić folder SPAM w swojej skrzynce pocztowej, a następnie powiadomić Organizatora o braku otrzymania przedmiotowej wiadomości.

12) Czas dostępu do materiałów instruktażowych jest nieograniczony w czasie.

13) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.

14) Hasło wysyłane jest z dostępem na jeden sprzęt na którym będą oglądane nagrania

15) Organizator nie zapewnia oprogramowania Uczestnikom SZKOLENIA RENDERINGU

16) Organizator nie bierze odpowiedzialności za wykonywanie zadań, oglądanie nagrań oraz konferencji w nieodpowiednich warunkach (m.in. jazda samochodem, podróżowanie piesze, jazda na rowerze)

 • §4  Rozliczenia finansowe

1) Cena za udział w SZKOLENIU RENDERINGU podawana jest na stronie Organizatora vizacademy.pl najpóźniej ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc planowanego rozpoczęcia szkolenia.

2) Opłata, o której mowa w ust. 1, obejmuje udział we wszystkich wykładach, udostępnienie materiałów szkoleniowych oraz instruktażowych, wsparcie online w godzinach od 09:00 do 22:00, w niedziele od 20:00-22:00 przez cały okres trwania szkolenia, jak też ocenę prac domowych wraz z dalszymi wskazówkami odnośnie prac Uczestnika.

3) Uczestnik jest zobowiązany wnieść opłatę przelewem na rachunek bankowy w terminie wskazanym w potwierdzeniu udziału przez Organizatora lub też w indywidualnie uzgodnionym terminie, za uprzednią zgoda Organizatora. Uczestnik może wpłacić całą kwotę opłaty jednorazowo bądź w ratach (2 lub 3 po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem), zachowując terminy podane przed rozpoczęciem szkolenia

4) W przypadku dokonania wpłaty po terminie, o którym mowa w ust. 3, Organizator przesyła do uczestnika wezwanie do zapłaty wyznaczając ostateczny termin uregulowania należności. W przypadku braku płatności w dodatkowym terminie Uczestnik zostaje skreślony z listy kursantów.

5) Uczestnik zobowiązany jest do momentu rozpoczęcia SZKOLENIA RENDERINGU przesłać drogą mailową dowód wpłaty w przypadku dokonywania wpłaty jednorazowo. W przypadku płatności dokonywanej ratalnie, Uczestnik jest obowiązany każdorazowo przedłożyć dowód uiszczenia należnej raty w ustalonym z Organizatorem terminie.

6) Uczestnik, który opłacił jednorazowo udział w SZKOLENIU RENDERINGU i następnie zrezygnował z udziału w danej edycji, jest uprawniony do wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia z pierwszeństwem rezerwacji.

7) Uczestnik opłacający udział w SZKOLENIU RENDERINGU ratalnie, który następnie zrezygnował z udziału w części SZKOLENIU RENDERINGU jest uprawniony do udziału w kolejnej edycji szkolenia w części z której uprzednio zrezygnował.

8) Organizator wystawia faktury VAT. Faktury dostarczane będą Uczestnikowi w formie elektronicznej, na co Uczestnik wyraża zgodę.

 • §5  Odwołanie SZKOLENIA RENDERINGU

1) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu SZKOLENIA RENDERINGU:  

 1. a) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą;  
 2. b) w terminie 3 dni przed rozpoczęciem SZKOLENIA RENDERINGU w razie niewystarczającej liczby minimum zgłoszonych Uczestników, która wynosi 20 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia SZKOLENIA RENDERINGU pomimo nie otrzymania wymaganej liczby zgłoszeń, w całości;

4) w wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w SZKOLENIU RENDERINGU, związanej z jego odwołaniem lub zmianą terminu opisanych w ust. 1, Uczestnikowi przysługuje prawo udziału w kolejnej wybranego przez niego edycji z pierwszeństwem rezerwacji

 • §6 Własność intelektualna

1) Udostępniane i prezentowane przez Organizatora podczas SZKOLENIA RENDERINGU materiały szkoleniowe, instruktażowe, oraz wszelkie utwory i metody, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Wszelkie prawa autorskie do układu i treści wykładów prezentowanych w ramach SZKOLENIA RENDERINGU i ich szczegółowy opis należą do Organizatora, co oznacza, iż Uczestnik nie jest uprawniony do kopiowania ani tłumaczenia całości bądź fragmentów udostępnionych materiałów, w tym w szczególności nagrań instruktażowych, wykładów, metod, jak też rozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób żadnych materiałów otrzymanych od Organizatora.

3) Uczestnik nie nabywa poprzez udział w SZKOLENIU RENDERINGU żadnych praw na dobrach niematerialnych wymienionych w ust. 1 i 2, w tym w szczególności do udostępnionych materiałów szkoleniowych, instruktażowych, metod.

4) Uczestnik, w związku z korzystaniem z usług szkoleniowych podczas SZKOLENIA RENDERINGU, zobowiązany jest przestrzegać praw własności intelektualnej, w szczególności wynikających z autorskich praw majątkowych oraz pokrewnych, a także praw twórców wynikających z autorskich praw osobistych.

5) Uczestnik zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Organizatora.

6) Uczestnik zapoznaje się i korzysta z materiałów szkoleniowych wyłącznie we własnym zakresie.

 • §7 Ochrona danych osobowych
 1.      Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, administratorem danych osobowych pozyskanych w celu przeprowadzenia SZKOLENIA RENDERINGU oraz w trakcie jego trwania Organizator.
 2.      Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 3.      przeprowadzenia szkolenia, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie szkolenia”,
 4.      wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 5.      dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzenia szkolenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 6.      marketingu usług własnych w trakcie trwania szkolenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 7.      marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 8.      Organizator  będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji opisanych w ust. 2 celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 9.      czas trwania szkolenia,
 10.      czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Organizatorowi przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 11.      czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia,
 12.      czas do momentu wycofania zgody.
 13.      Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadkach określonych w RODO, ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Organizator  zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 14.      Każda osoba, której dane dotyczą ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa.
 15.      Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.
 16.      Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Organizator może przekazać dane osobowe innym osobom i podmiotom, w tym:
 17.      osobom upoważnionym przez Organizatora do przetwarzania danych,
 18.      podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora,  którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
 19.      innym administratorom, np. kurierom.
 20.      Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). lub Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
 21.      W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się poprzez  adres email: 3dvizacademy@gmail.com
 • §8 Reklamacje

1) Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące SZKOLENIA RENDERINGU w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, najpóźniej w terminie 30 dni od zdarzenia, stanowiącego przedmiot reklamacji.

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3) Spory powstałe lub mogące powstać w związku z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściw

4) Przedstawiona reklamacja powinna zawierać:  a) imię i nazwisko Uczestnika,

b) adres Uczestnika,  

c) przedmiot reklamacji,  

d) uzasadnienie reklamacji,  

e) oczekiwania wobec Organizatora.  

5) Złożenie reklamacji bez podania elementów, o których mowa w ust. 2, nie stanowi przyczyny automatycznej odmowy rozpatrzenia reklamacji. Z tym że w razie braku elementów wymienionych w ust. 2, Organizator wezwie Uczestnika do uzupełnienia braków zgłoszenia reklamacyjnego, niezbędnych do prawidłowej oceny podstaw reklamacji.

6) Decyzja w sprawie reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej na podany przez niego adres.  

7) Zwrot kosztów po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji będzie proporcjonalny do etapu na jakim znajduje się Uczestnik podczas SZKOLENIA RENDERINGU. Wynika to z niemożliwości zwrotu otrzymanych wcześniej materiałów szkoleniowych oraz przekazanej wiedzy.

 • §9 Postanowienia końcowe

1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej vizacademy.pl powstałe z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku wymienionych wyżej zdarzeń ewentualne szkody Uczestnika, w tym z tytułu utraconych korzyści.

2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem wykorzystywania przez Uczestnika treści przekazywanych w ramach SZKOLENIA RENDERINGU.

3) Treści przekazywane w ramach SZKOLENIA RENDERINGU nie mogą być interpretowane jako rozwiązania indywidualnych zagadnień, w szczególności porady organizacyjne lub finansowe. Treści przekazywane są wyłącznie w celach edukacyjnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych treści oraz skutki takich decyzji.

4) Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej vizacademy.pl

5) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny.

6) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie vizacademy.pl