Polityka prywatności – VizAcademy – Ochrona danych osobowych

 1.      Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, administratorem danych osobowych pozyskanych w celu przeprowadzenia SZKOLENIA RENDERINGU oraz w trakcie jego trwania Organizator.
 2.      Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 3.      przeprowadzenia szkolenia, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie szkolenia”,
 4.      wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 5.      dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzenia szkolenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 6.      marketingu usług własnych w trakcie trwania szkolenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 7.      marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 8.      Organizator  będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji opisanych w ust. 2 celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 9.      czas trwania szkolenia,
 10.      czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Organizatorowi przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 11.      czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia,
 12.      czas do momentu wycofania zgody.
 13.      Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadkach określonych w RODO, ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Organizator  zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 14.      Każda osoba, której dane dotyczą ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa.
 15.      Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.
 16.      Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Organizator może przekazać dane osobowe innym osobom i podmiotom, w tym:
 17.      osobom upoważnionym przez Organizatora do przetwarzania danych,
 18.      podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora,  którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
 19.      innym administratorom, np. kurierom.
 20.      Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). lub Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
 21.      W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się poprzez  adres email: biuro@3dvizacademy.com